DRUKUJ
2017-02-16

Rada Naukowa

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

prof. dr hab. BOGDAN ZEMANEK

 
Rada Naukowa Instytutu sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością Instytutu dbając o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój pracowników naukowych.
Rada Naukowa w szczególności:
 • określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
 • uchwala Statut Instytutu i jego zmiany;
 • zatwierdza plany i sprawozdania z badań naukowych;
 • opiniuje roczny plan finansowy Instytutu oraz zatwierdza podział zysku;
 • dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników Instytutu;
 • zgłasza kandydatury do nagród naukowych;
 • uchwala regulamin praw autorskich oraz regulaminy komisji Rady Naukowej;
 • wybiera rzecznika dyscyplinarnego;
 • opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu związane z wystąpieniem o mianowanie na stanowisko profesora zgodnie z art. 91 ust. 3 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk;
 • zgłasza kandydatury na członków Akademii;
 • przeprowadza przewody doktorskie, podejmuje decyzje w sprawach postępowań habilitacyjnych oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień;
 • uchwala regulamin studiów doktoranckich oraz regulamin szkoły doktorskiej, uchwala zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej, ustala program kształcenia w szkole doktorskiej, a także wykonuje inne czynności określone w tych uchwałach; 
 • uchwala tekst ślubowania doktorantów stanowiący załącznik nr 3 do Statutu;
 • podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk, Statucie Akademii, Statucie Instytutu lub Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.